การจัดสวน

การจัดสวน หมายถึง การจัดตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดความสวยงาม ควบคุมและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ และเกิดความสะดวกสบายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

 

Read more

การออกแบบจัดสวน

การออกแบบจัดสวนเป็นการนำหลักการออกแบบมาใช้ในการนำ
องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบจัดสวนมาจัดวางให้ถูกต้องตามหลัก
การออกแบบ  หลักการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ
นั้นจะช่วยให้ผู้สนใจงานด้านนี้สามารถวินิจฉัยคุณค่าทางความงาม

ที่มองเห็นจากผลงานได้ดีขึ้น  ในการออกแบบโดยทั่วไปนั้น ผู้ออกแบบจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลและวางแนวคิดหลัก (Concept)

ในการออกแบบไว้ก่อนว่าจะให้รูปแบบและเนื้อหาโดยส่วนรวมของงาน

เป็นไปในแบบใด สนองตอบวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด