รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ความรู้พื้นฐานการจัดสวน
หน่วยที่ 1 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน

 

 

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเป็นขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
สำคัญเกี่ยวกับ การจัดสวนพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำ
ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

 

Read mor