รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

สร้างแรงบันดาลใจ

 

สร้างแรงบันดาลใจเป็นขั้นตอนการศึกษาแหล่งเรียนรู้และทรัพยากร
ในท้องถิ่น ตลอดจนการสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
แรงบันดาลใจในการออกแบบ