รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ร่วมมือกันออกแบบ

 

วีดีทัศน์เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบจัดสวน

 


 

หลักการออกแบบจัดสวน


 

การออกแบบจัดสวน เป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดสวน
นักจัดสวนต้องเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบจัดสวน
หลักการออกแบบจัดสวน ขั้นตอนการออกแบบจัดสวน
สัญญลักษณ์ที่ใช้ ในการเขียนแบบแปลนสวน
โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้