รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน

 

ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน เป็นขั้นการสรุปประเมินผลการ
จัดสวน นำผลงานเผยแพร่ในงานนิทรรศการและบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

 

Read mor