ใบงาน

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง แนวคิดและรูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ใบงานที่ 1.2 เรื่อง พื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ใบงานที่ 1.3 เรื่อง เปรียบเทียบระบบการตลาดออนไลน์ (E-commerce) และระบบการตลาดแบบพื้นฐาน (Simple Marketing System)

ใบงานที่ 1.4 เรื่อง ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์