กระบวนการ2

 


 

กระบวนการ 

 

ภารกิจที่ 1 

1 . ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คน ศึกษาเรื่อง ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์โครงงานคอมพิวเตอร์ จากเว็บไต์ที่ครูแะนำ หรือจากเว็บไซต์อื่นที่นักเรียนสนใจ

2.  นักเรียนทำใบงานตามที่กำหนดให้

3. สร้าง Blogger ของตนเอง เพื่อใช้เป็นพื้นทีสำหรับส่งงาน จากนั้น Upload .ใบงานขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน

4. นำ URL ของหน้า Web Blog ดังกล่าวมาโพสต์ลงในเฟสบุ๊คกลุ่มโครงงานคอมพิวเตอร์

  


ภาระกิจที่ 2

1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คน  ทำการศึกษาเนื้อหาประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ที่กำหนดให้

2.  นักเรียนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันสรุปองค์ความรู้

3.  นักเรียนใช้โปรแกรม PhotoShop ในการสร้างผังมโนทัศน์ แล้วบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .jpg

4. สร้าง Blogger ของตนเอง เพื่อใช้เป็นพื้นทีสำหรับส่งงาน จากนั้น Upload .ใบงานขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน

5. นำ URL ของหน้า Web Blog ดังกล่าวมาโพสต์ลงในเฟสบุ๊ค

6. นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

 


ภารกิจที่ 3

1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง

2. นำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นงานนำเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์  

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในคาบเรียนต่อไป

 

 

     บทนำ   |     ภารกิจ |    กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป 

 

 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้น
จากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ     SBMLD  
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดิน
ไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 
ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine