ภารกิจ2 

ภารกิจ ( TASK)


ภารกิจที่ 1

              ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์  จากเว็บไซต์ที่ครูแนะนำให้แล้วสรุปความหมาย ความสำคัญ และประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยอับโหลดขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำ URL หน้าบล็อคโพสต์ลงบนเฟสบุ๊ค ของกลุ่มโครงงานคอมพิวเตอร์

 

 


ภารกิจที่ 2

ให้ผู้เรียนสร้างแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม PhotoShop โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

     -  โครงงานคอมพิวเตอร์  หมายถึง

     -  โครงงานคอมพิวเตอร์แบ่่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

  โดยอับโหลดขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำ URL หน้าบล็อคโพสต์ลงบนเฟสบุ๊ค ของกลุ่มโครงงานคอมพิวเตอร์

 

 


 ภารกิจที่ 3

นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์ คุณค่าและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้แล้วนำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft office Powerpoint  เตรียมนำเสนอให้คาบเรียนต่อไป

 

 

 

 

      บทนำ   |     ภารกิจ  |    กระบวนการ  |      แหล่งข้อมูล |  การประเมินผล |    สรุป 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้น
จากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ     SBMLD  
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดิน
ไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 
ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine