ใบงานที่ 4 คุณสมบัติการเป็นนักเขียน

ใบงานที่ 4 คุณสมบัติการเป็นนักเขียน
 
ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ 
 
1.  คุณสมบัตินักเขียนที่ดี ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.  ประโยชน์ของการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน คือ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3.  ยกตัวอย่างการฝึกฝนการมองลึกไปกว่าตามองเห็น ( 2 บรรทัด ) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
4. วิธีฝึกฝนการคิด ประกอบด้วย 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
5.  บอกขั้นตอนของการวางแผนเริ่มต้นการเขียน 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
6.  ยกตัวอย่างการศึกษารวบรวมข้อมูลการเขียนมา 5 แหล่ง 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
7.  ให้คิดชื่อเรื่องและการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในงานเขียน ดังนี้ 
 
ชื่อเรื่อง = ________________________________________________________________
 
เขียนเพื่อใคร = ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
ใครเป็นคนอ่าน =___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
ประโยชน์คือ =_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

 

 
8.  ความขัดแย้ง คือ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
9.  ให้เขียนถึงเรื่องแสดงให้เห็นความขัดแย้ง (3 บรรทัด) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
10.  ความสะเทือนใจ คือ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
11.  ให้เขียนถึงเรื่องแสดงให้เห็นความสะเทือนใจ (3 บรรทัด) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้น
จากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ     SBMLD  
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดิน
ไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 
ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine