ภารกิจ1

ภารกิจ ( TASK)

 


 

ภารกิจที่ 1

              ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง เกษตรอินทรีย์  จากเว็บไซต์ที่ครูแนะนำให้แล้วทำใบงานที่กำหนดให้ โดยอับโหลดขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำ URL หน้าบล็อคโพสต์ลงบน Web Blog ของ Web Quest

 


 


 

ภารกิจที่ 2

ให้ผู้เรียนสร้างแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ โดยใช้โปรแกรม PhotoShop โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

     -  เกษตรอินทรีย์  หมายถึง

     -  ความสำคัญเกษตรอินทรีย์

     -  ลักษณะของเกษตรอินทรีย์

     -  เส้นทางอาชีพจากเกษตรอินทรีย์

โดยอับโหลดขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำ URL หน้าบล็อคโพสต์ลงบน Web Blog ของ Web Quest 

 ภารกิจที่ 3

ผู้เรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ประเภท ชนิด และลักษณะของเกษตรอินทรีย์ และเส้นทางอาชีพจากเกษตรอินทรีย์ โดยสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง นำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทำเป็นรายงาน เรื่อง เกษตรอินทรีย์ โดยจัดทำเป็นรูปแบบรายงานออนไลน์  อับโหลดขึ้น Blogger ของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำ URL หน้าบล็อคโพสต์ลงบน Web Blog ของ Web Quest

 

 


 

 

 

บทนำ   |   ภารกิจ  |   กระบวนการ  |   แหล่งข้อมูล  |   การประเมินผล  |  สรุป 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ    SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine