เนื้อหา

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

 

 สรุปย่อผลการวิจัย

ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย)

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่อผู้วิจัย (ระบุคำนำหน้านาย/นาง/นางสาว) นางอารี  ราชสาร

ปีที่วิจัย (ปีที่ทำวิจัยแล้วเสร็จ) 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) ประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น โดยทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน  จำนวน 33 คน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เป็นเวลา 40 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  ประเด็นสนทนากลุ่ม  แบบประเมินโครงร่างหลักสูตร แบบทดสอบ  แบบประเมินผลงานภาคปฏิบัติ  แบบสอบถามความคิดเห็น  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า 1) จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่านักเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง  สวนสวยด้วยสองมือ  เน้นรูปแบบของการพัฒนาการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยการออกแบบและพัฒนาบริเวณโรงเรียน มีครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญงานจัดสวนเข้ามาจัดการเรียนรู้และประเมินผล  2) ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า หลักสูตรประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย คำอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้  โครงสร้างหลักสูตร/เวลาเรียน  หน่วยการเรียนรู้   แนวทางการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู้   เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย (1) ความรู้พื้นฐานการจัดสวน (2) การออกแบบจัดสวน (3) การจัดตกแต่งสวน (4) การสรุปประเมินผลการจัดสวน  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม และกระบวนการแก้ปัญหา  การตรวจสอบประสิทธิภาพพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00  3)  ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สนใจ  กระตือรือร้นในการเรียนรู้  และร่วมมือกันในการทำกิจกรรมกลุ่ม ออกแบบและการปฏิบัติงานจัดสวนได้ตามวัตถุประสงค์  4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  พบว่า  นักเรียนมีผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสวนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนมีความสามารถในการจัดสวนอยู่ในระดับมากและมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก

 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine