เนื้อหา

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

          จากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องสวนสวยด้วยสองมือ  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1.  ข้อเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช้  เพื่อให้การนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

     1.1  โรงเรียนโนนหันวิทยายนควรส่งเสริมการนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ ไปใช้ในการจัดเรียนการสอนและเผยแพร่ให้โรงเรียนที่สนใจนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

     1.2   โรงเรียนโนนหันวิทยายนควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว ให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานจัดสวนในบริเวณโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกรักสถาบันและสร้างความภาคภูมิใจ

     1.3  ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้เรื่องการออกแบบจัดสวนจนนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ออกแบบจัดสวนได้อย่างสร้างสรรค์ก่อนการลงมือปฏิบัติงานจัดสวนในบริเวณที่รับผิดชอบ

      1.4  โรงเรียนโนนหันวิทยายนหรือโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกันควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นแกนนำในการพัฒนาบริเวณโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หรือจัดการประกวดบริเวณรับผิดชอบของห้องเรียน 

          2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

            2.1 ควรมีการวิจัยติดตามผลถึงการนำความรู้ทักษะกระบวนการทำงาน ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันว่ามีความคงทนหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

             2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นในการทำงานไปใช้ กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine