เนื้อหา

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

 

รายการอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ:
              โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ.  (2551).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551
              กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

จริยา  ศรีเพชร (2550).  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง คลองมหาสวัสดิ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
             ปีที่ 6.
  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย
              มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ธัญดา  ไตรวนาธรรม.  (2552).  การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าสู่งานอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปัญญา  สังข์ภิรมย์ และสุคนธ์  สินธพานนท์. 2550).  สุดยอดวิธีสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี :
              นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่
.  นนทบุรี : บริษัทไทยร่มเกล้า จำกัด.
สงัด  อุทรานันท์(2532).  พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559).

            พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.


ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine