เนื้อหา

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

หลักสูตรท้องถิ่นเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง  มีความยืดหยุ่นสูง  เป็นการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสภาพของท้องถิ่น  ทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ  สามารถปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์อยู่  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตรท้องถิ่นพัฒนาจากปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  โดยการปรับปรุงจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  มีความใหม่  ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและเป็นหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับชีวิตของผู้เรียน  ซึ่งครูและผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ร่วมกันพัฒนาหรือสร้างหลักสูตรสำหรับตนเองขึ้นมาตามสภาพของเหตุการณ์หรือปัญหาในขณะนั้น

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มงานเกษตร ผู้สอนจำเป็นต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ในสังคมไทยและสังคมโลก แต่ในความเป็นจริงโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งโรงเรียนโนนหันวิทยายนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและครูที่ต้องหาวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนและชุมชน

วิชาการจัดสวน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน  ที่สามารถจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในบางเนื้อหาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิด และทักษะ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนกับชีวิตจริงและการทำงาน รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก และความผูกพันกับท้องถิ่นของตน  อันจะนำไปสู่การคิดเป็นทำเป็นและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  ได้  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine