เนื้อหา

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ


นิยามศัพท์เฉพาะ
       1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  หมายถึง กระบวนการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของชุมชน ท้องถิ่น ตามความต้องการ ความสนใจของนักเรียน  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการของนักเรียนและความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น

  •          2. หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ หมายถึง สาระและมวลประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตกแต่งสวน ที่จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับจุดเน้นของชุมชน ท้องถิ่น ความต้องการ ความสนใจของนักเรียน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยแนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย ผลการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อสร้างองค์ความรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการจัดสวน การออกแบบจัดสวน การจัดตกแต่งสวน การสรุปประเมินผลและเผยแพร่  

        3.  ผลการเรียนรู้ เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ หมายถึง คะแนนด้านความรู้ที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานจัดสวน หมายถึง คะแนนด้านการปฏิบัติงานจัดสวนที่ได้จากการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งขั้นเตรียมการ  ขั้นปฏิบัติงาน  ขั้นหลังปฏิบัติงานและผลงาน โดยใช้แบบประเมินผลงานภาคปฏิบัติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

5. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ  หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ ด้านเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผล  บรรยากาศในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งประเมินจากการตอบแบบสอบถาม

 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine