Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 17

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 52

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 430

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 437

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 430

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/kruareei/domains/kruaree.in.th/public_html/modules/mod_xmlswf_gallery_dreamwork/mod_xmlswf_gallery_dreamwork.php on line 437

เนื้อหา

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

 

แบบแผนการวิจัย  

          ดำเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
โนน
หันวิทยายน ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 33 คน เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่เปิดสอนในรายวิชานี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบประเมินโครงร่างหลักสูตร แบบทดสอบ   แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ  แบบสอบถามความคิดเห็น 

         การพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่องมือ

2) แบบสัมภาษณ์ พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

3) ประเด็นสนทนากลุ่ม พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

4) แบบประเมินโครงร่างหลักสูตร พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

5) แบบทดสอบ พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากง่ายและค่าความเชื่อมั่น

6) แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

7) แบบสอบถามความคิดเห็น พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้นจากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิยไทยของโครงการ SBMLD  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดินไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 
     

 


 

เมนูหลัก

ลิ้งก์สำคัญ

ลิงก์สำคัญ
 Aree.info
Joomla templates by Joomlashine