เนื้อหา

หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ

 

แบบแผนการวิจัย  

          ดำเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
โนน
หันวิทยายน ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 33 คน เนื่องจากเป็นห้องเรียนที่เปิดสอนในรายวิชานี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบประเมินโครงร่างหลักสูตร แบบทดสอบ   แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ  แบบสอบถามความคิดเห็น 

         การพัฒนาและการหาคุณภาพของเครื่องมือ

2) แบบสัมภาษณ์ พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

3) ประเด็นสนทนากลุ่ม พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

4) แบบประเมินโครงร่างหลักสูตร พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

5) แบบทดสอบ พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากง่ายและค่าความเชื่อมั่น

6) แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

7) แบบสอบถามความคิดเห็น พัฒนาโดยการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี กำหนดโครงสร้างเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  หาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

 

ห้องเรียนดินไทย

ห้องเรียนดินไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้งานปั้นดอกไม้จากดินไทย  ด้วยการเริ่มต้น
จากการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยของโครงการ     SBMLD  
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ได้ต่อยอดในกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จนกระทั่งเปิดตลาดจำหน่ายบนเฟสบุ๊คในชื่อเพจ "ห้องเรียนดิน
ไทย" โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 7 คน

 

เมนูหลัก

ลิงก์สำคัญ
   aree.info โลกใบเล็ก 

  nwshop.biz
 โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 
ไอเดียการจัดสวน
การจัดสวนแนวตั้ง
ภาพการประกวดสวนหย่อม

 สวนประดับงานนิทรรศการ

ปลูกสับปะรดสีประดับสวน
รางวัลครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุรุสภา ปี 36
รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น คุรุสภา ปี 38
ชนะเลิศ การประกวดสื่อครู ระดับประเทศ ปี 52
ครูผู้สอนดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 54
Joomla templates by Joomlashine