เนื้อหา

โครงการพัฒนาสื่อโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน

 โครงการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยการส่วนร่วมครู ชุมชนและนักเรียน
4-5 สิงหาคม 2558
ศึกษาดูงาน        ฟังบรรยาย      ปฏิบัติงานกลุ่ม