การจัดสวนในภาชนะเป็นการย่อส่วนธรรมชาติพรรณไม้ลงในภาชนะให้ถูกต้องตาม
หลักการออกแบบโดยยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนที่จะ
สร้างสรรค์ ออกแบบ และจัดตกแต่งสวนแต่ละชนิดให้สวยงามประณีต ชุดกิจกรรมชุมนุม
ชุดนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการเป็นคู่มือการจัดสวนในภาชนะได้เป็นอย่างดี
     ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส แบ่งออกเป็น 6 ชุดได้แก่
          คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม ปก    เนื้อหา
          ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 สวนในโลกใบเล็ก
          ชุดกิจกรรมชุดที่ 2 เรียนรู้ก่อนลงมือ
          ชุดกิจกรรมชุดที่ 3 ทรายสีในแก้วใส
          ชุดกิจกรรมชุดที่ 4 สวนสวยในแก้วใส
          ชุดกิจกรรมชุดที่ 5 ย่อส่วนสวนชื้น
          ชุดกิจกรรมชุดที่ 6 ทะเลทรายในถาดเล็ก
          รายงานการใช้ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส     
          บทคัดย่อ   
          บทที่   1    2     3     4    5    บรรณานุกรม
          ภาคผนวก 1   2   3      5     6