จุดประสงค์
        

1. เพื่อศึกษาความหมายของนิทาน ประวัติความเป็นมาของนิทาน คุณคค่าของนิทานไทย
2. สามารทนำนิทานไปใช้ให้เหมาะสมแต่ละโอกาสได้
3. ช่วยเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการอ่าน
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ศาสนา
5. ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม

12345679


บทเรียนออนไลน์ เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
ยินดีตอนรับ สู่บทเรียนออนไลน์