นักเรียนลองศึกษาสถานการณ์ปัญหา แล้วลองพิจารณาว่า
1) ปัญหาคืออะไร
2) จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
3) ถ้ายังไม่พบแนวทางแก้ปัญหาเรามีแผนภาพ (Concept Map)