สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สำนวนไทยพาเพลิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

สำนวนหมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นข้อความ  หรือคำพูดที่เป็นชั้นเชิง  ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา  เป็นถ้อยคำหรือ คำพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว  มีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่ กินความกว้าง หรือลึกซึ้ง  นำมาใช้ให้มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายเดิมของคำ ๆ นั้น  หรืออาจจะมีความหมายคล้าย กับความหมายเดิมของคำที่นำมาประสมกัน แต่ก็ไม่เหมือนกับความหมายเดิมทีเดียว  เป็นความหมายใน เชิงอุปมาเปรียบเทียบ  มักใช้ถ้อยคำที่ไม่ยาวมากแต่กินความมาก   ใช้คำที่ไพเราะ คมคาย สละสลวย  ต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/Objectives.html

การจัดสวนถาด
การละเล่นไทย
คำบาลี-สันสกฤต
คำเป็น-คำตาย
ประโยคความรวม
เสียงในภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ออกแบบและพัฒนาโดย นายพีระพล โพธิ์แย้ม และ นางสาวจิราภรณ์ ผ่อนดี