รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

สร้างเรื่องราวในสวน

 

 

สร้างเรื่องราวในสวน เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติงาน
จัดสวน ในพื้นที่บริเวณโรงเรียน โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

 

Read mor